ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 371 total views,  4 views today

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19 ตามประกาศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร มีหลายอำเภอ และหลายตำบลที่ยังว่างอยู่ เป็นผู้ที่ไม่ได้รับ 5000 บาท ว่างงาน และอยู่ในภูมิลำเนา พิจิตร เพชรบูรณ์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 487 total views

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 372 total views,  6 views today

ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ (ดาว์นโหลดไฟล์แนบ)

 426 total views,  4 views today

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

#เน้นมารับใบสมัครเข้าเรียนเท่านั้น กลับไปเขียนที่บ้านค่ะ (เว้นระยะห่าง)

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 รับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่
#ร้านขายผัก พี่บุญมา พักตร์ใส ตลาดสดต้นทอง
#บ้านครูชัชวาลย์
#ร้านมาฟิน คาเฟ่ ร้านครูสงกรานต์ ตรงข้ามตลาดต้นทอง
#ที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

3-12 พฤษภาคม 2563
#ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาเอกสารตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะ (ไม่มีบริการถ่ายเอกสาร เตรียมมาให้พร้อมยื่น) (ป้องกันการแพร่กระจาย สัมผัส)