ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565

ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศอยางเคร่งครัด แม้บางวิชานักเรียนจะสอบแล้วก็ตาม ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามประกาศนี้ บางวิชาครูบางท่าน อาจมีการขอคาบ ติดตามงานนักเรียน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้ดำเนินการตามประกาศ

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 548 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today

ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอำเภอบึงสามพัน ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการเปิดสถานศึกษาออกไปอีก โดยปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 485 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today

ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 23-25 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา
 

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 574 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4 views today