ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ
*** วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ***
โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19 )
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเคร่งครัด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (เพิ่มเติม)

 519 total views