ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,393 total views