b_ita_2565
b_ita_2565
onet_youtube
onet_youtube
V_D_T
V_D_T
previous arrow
next arrow
Shadow
abs001
ongift

ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565

ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศอยางเคร่งครัด แม้บางวิชานักเรียนจะสอบแล้วก็ตาม ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามประกาศนี้ บางวิชาครูบางท่าน อาจมีการขอคาบ ติดตามงานนักเรียน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้ดำเนินการตามประกาศ

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 646 total views

ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอำเภอบึงสามพัน ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการเปิดสถานศึกษาออกไปอีก โดยปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 561 total views

ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 23-25 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา
 

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 658 total views

ประกาศเปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จะทำการเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 575 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4 views today