ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565

ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศอยางเคร่งครัด แม้บางวิชานักเรียนจะสอบแล้วก็ตาม ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามประกาศนี้ บางวิชาครูบางท่าน อาจมีการขอคาบ ติดตามงานนักเรียน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้ดำเนินการตามประกาศ

 220 total views

ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอำเภอบึงสามพัน ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการเปิดสถานศึกษาออกไปอีก โดยปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

 175 total views

ประกาศปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม วันที่ 23-25 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา
 

 218 total views,  2 views today

ประกาศเปิดสถานศึกษา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จะทำการเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 235 total views

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในช่วงระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม พ.ศ. 2565 และให้งดทำการเรียนการสอนแบบ On-site ปรับการเรียนการสอนแบบเป็นรูปแบบ On-line

 280 total views

แบบสำรวจผู้ปกครอง เรื่องให้นักเรียนในความปกครองของท่านเข้าทดสอบ 0-net ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ตอบแบบสำรวจความสมัครใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
**โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน**

ลิงค์แบบสำรวจ :
https://forms.gle/z1yNF8PSKM2Yp63E9

 554 total views