ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

#เน้นมารับใบสมัครเข้าเรียนเท่านั้น กลับไปเขียนที่บ้านค่ะ (เว้นระยะห่าง)

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 รับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่
#ร้านขายผัก พี่บุญมา พักตร์ใส ตลาดสดต้นทอง
#บ้านครูชัชวาลย์
#ร้านมาฟิน คาเฟ่ ร้านครูสงกรานต์ ตรงข้ามตลาดต้นทอง
#ที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

3-12 พฤษภาคม 2563
#ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาเอกสารตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะ (ไม่มีบริการถ่ายเอกสาร เตรียมมาให้พร้อมยื่น) (ป้องกันการแพร่กระจาย สัมผัส)