เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต
5. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,061 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4 views today