วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยคุณธรรมจริยธรรม

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,044 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today