กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– วิชาออกแบบและเทคโนโลยี
   (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
– วิชาออกแบบและเทคโนโลยี
   (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) >> เข้าเรียน <<
– วิชาออกแบบและเทคโนโลยี
   (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) >> เข้าเรียน <<
– ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล
– ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล
– ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล
– ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล – ยังไม่มีข้อมูล