คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานกิจการนักเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
 
     

 238 total views,  2 views today