วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง By ครูพี่ชาฎ

   
วิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2564
เนื้อหาการเรียนรู้
การเรียนรู้ที่ 1
การเรียนรู้ที่ 2
การเรียนรู้ที่ 3 (ขั้นตอนการทำโครงงาน)
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
แบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ 1
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
ใบงาน
ใบงานที่ 1 (ธาตุแท้ของฉัน)
ใบงานที่ 2 (ต้นทุนคุณธรรมของตนเอง)
ใบงานที่ 3 (คุณธรรมอัตลักษณ์ ครู นักเรียน)
ใบงานที่ 4 (คุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียน)
ใบงานที่ 5 (แบบฝึกขั้นต้นการทำโครงงาน)
ใบงานที่ 6 (สรุปมโนทัศน์เพื่อเริ่มทำโครงงาน)
ใบงานที่ 7 (โครงร่างโครงงานคุณธรรม)
ใบงานที่ 8 (แบบสรุปย่อโครงงาน)
ใบงานที่ 9 (แบบเขียนรายงานโครงงาน)