ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565

ประกาศสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 2565 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศอยางเคร่งครัด แม้บางวิชานักเรียนจะสอบแล้วก็ตาม ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามประกาศนี้ บางวิชาครูบางท่าน อาจมีการขอคาบ ติดตามงานนักเรียน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้ดำเนินการตามประกาศ

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 548 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today