ประกาศโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เรื่อง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนซับบอนวิทยาคมจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังไฟล์เอกสารแนบนี้
( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )

 627 total views,  6 views today