สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Learning English with KruJeab)

วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง หลักการใช้ Present Simple Tense. เรื่อง การถาม-บอกเวลาในภาษาอังกฤษ – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ 1 >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่
– เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่
– เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่