วิชาออกแบบและเทคโนโลยี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระบวนการออกแบบฯ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การคิดเชิงออกแบบ
1.1 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงฯ – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
>> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ 1 >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่
1.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่
  – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
  >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน >> คลิปวีดีโอสื่อการสอน
  >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่