วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
– เรื่อง แบบจำลองอะตอม – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิบวีดีโอสื่อการสอน 
>> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงาน (อยู่ในคลิบการสอน) >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่
– เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่
– เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง……………………. – เรื่อง…………………….
>> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน >> คลิบวีดีโอสื่อการสอน
>> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่ >> ใบงานที่