พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทักษะการใช้สื่อและเทคโนยีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต
5. จัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,152 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today