ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านซับบอน ถนนสายหนองบัว-ลำชีบน ระหว่างกิโลเมตรที่ 62 ถึงกิโลเมตรที่ 63 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67160 โทรศัพท์ 056-928659 โทรสาร 056-928659 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sbwk@sbwk.ac.th เว็บไซต์ https://sbwk.ac.th/  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เปิดทำการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน คือ นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
          โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดกับถนนสายหนองบัว – ลำชีบน ระหว่างกิโลเมตรที่ 62 ถึง กิโลเมตรที่ 63 มีเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ 2 งาน โดย
                    – ทิศเหนือ ติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์และคลองชลประทาน
                    – ทิศตะวันออก ติดกับถนนภายในบ้านซับบอนหมู่ที่ 7
                    – ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์ (โครงการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธร)
                    – ทิศใต้ ติดกับถนนสายหนองบัว-ลำชีบน
          โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปดังนี้
          พ.ศ. 2532 กำนันสุบิน  ห้วยชะนาง ร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลกันจุ ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านซับบอนเป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532 มีคณะครูอาจารย์จากกลุ่มโรงเรียนในตำบลกันจุมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้ส่งคณะครูอาจารย์มาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาขาเป็นบางรายวิชา       
          พ.ศ. 2533 สภาตำบลกันจุได้มีมติให้ใช้ดินสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 7 ซึ่งติดกับถนนสายหนองบัว – ลำชีบน เนื้อที่  66 ไร่  2 งาน เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและได้ติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา เพื่อขออนุมัติให้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม (สาขา) ตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนซับบอนวิทยาคม” ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนซับบอนวิทยาคมให้เป็น โรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,890 total views, ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 views today